Splošni pogoji za uporabo promocijske spletne strani in mobilne aplikacije - Neverjetne živali

UPORABA TE PROGRAMSKE OPREME IN/ALI SPLETNE STRANI (V NADALJEVANJU »PROGRAMSKA OPREMA«) POMENI SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE (»POGOJI«), KI JIH BRAND LOYALTY B.V. (V NADALJNJEM BESEDILU: »PODJETJE« ALI »BRAND LOYALTY«) LAHKO SPREMENI IN USTVARI ZAVEZUJOČ SPORAZUM, KI UREJA UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME, MED VAMI (»UPORABNIK(I)«) IN PODJETJEM. S PRENOSOM, NAMESTITIVIJO IN/ALI UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME UPORABNIK PRIZNAVA TE POGOJE IN SE STRINJA, DA GA ZAVEZUJEJO. ČE SE UPORABNIK S TEMI POGOJI NE STRINJA, MORA TO PROGRAMSKO OPREMO PRENEHATI UPORABLJATI IN JO, KADAR JE TO POTREBNO, NEMUDOMA ODSTRANITI. LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D. JE ZGOLJ POGODBENI PARTNER BRAND LOYALTY B.V. IN NI LASTNIK APLIKACIJE OZIROMA PROGRAMSKE OPREME.

 

 

OPIS PROGRAMSKE OPREME

 

Programska oprema uporabniku omogoča uživati prednosti digitalnega razvedrila v okviru promocije Neverjetne živali (v nadaljevanju »promocija«), ki se izvaja v trgovinah Lidl Slovenija. Ob upoštevanju teh pogojev uporabnik lahko uporablja to programsko opremo in njeno delovanje, kot je opisano tukaj.

 

UPRAVIČENOST

 

Programsko opremo lahko uporabljajo posamezniki, stari petnajst (15) let ali več. Če to programsko opremo uporabljajo posamezniki, stari manj kot petnajst (15) let, je potrebno pridobiti soglasje staršev ali skrbnika mladoletnika; v tem primeru mora uporabnik te pogoje vnaprej pregledati skupaj s starši ali skrbnikom ter tako zagotoviti, da uporabnik in uporabnikovi starši ali skrbnik popolnoma razumejo in sprejemajo te pogoje. Uporabniki, mlajši od trinajst (13) let, se morajo uporabe te programske opreme vzdržati oziroma je uporaba obvezna s prisotnostjo staršev uporabnika. Vsaka uporaba programske opreme, ki v teh pogojih ni izrecno dovoljena, je prepovedana.

 

UPORABNIŠKO DOVOLJENJE

 

Ob upoštevanju teh pogojev, podjetje uporabniku izdaja osebno, neizključno, neprenosljivo, omejeno in preklicljivo dovoljenje (v nadaljevanju »uporabniško dovoljenje«) za osebno uporabo programske opreme na telefonu, tablici, računalniku ali drugi primerni napravi (vse imenovane »naprava«), ki jih ima v lasti ali jih upravlja uporabnik. Vsaka druga uporaba programske opreme, vključno z, med drugim, nadaljnjo prodajo, prenosom, spremembo ali distribucijo programske opreme ali besedila, slik, glasbe, črtnih kod, videoposnetkov, podatkov, hiperpovezav, prikazov in druge vsebine, ki jih ta vsebuje (»vsebina«), je prepovedana. Ti pogoji in uporabniško dovoljenje urejajo tudi vse posodobitve, dopolnitve ali nadomestitve te programske opreme, razen če so takšnim posodobitvam, dopolnitvam in nadomestitvam priloženi posebni pogoji uporabe; v tem primeru veljajo posebni pogoji.

 

UPORABNIŠKE INFORMACIJE

 

Nekateri vidiki delovanja programske opreme morda zahtevajo obdelavo, prenos, hrambo in/ali uporabo informacij, ki jih v programski opremi predloži uporabnik ali jih programska oprema generira in/ali shrani ali obdela na drug način (v nadaljevanju »uporabniške informacije«). Če uporabnik uporablja takšne vidike delovanja programske opreme, soglaša z obdelavo, prenosom, hrambo in/ali uporabo uporabniških informacij s strani podjetja, njegovih povezanih podjetij, dajalcev licence, dobaviteljev, ponudnikov storitve ali programske opreme, distributerjev, strank, zastopnikov in drugih tretjih oseb, vpletenih v razvoj in izvajanje promocije in/ali programske opreme, pri čemer so pri vseh (brez omejitev) vključena tudi njihova povezana podjetja, dajalci licence, dobavitelji, zastopniki in drugi ponudniki (vsi skupaj imenovani »obdelovalci«), uporabnik pa pooblašča obdelovalce za evidentiranje, obdelavo, prenos, hrambo in uporabo takšnih uporabniških informacij, potrebnih za delovanje programske opreme, za namene, opisane v tem dokumentu, in v skladu s spodaj opisano politiko varstva zasebnosti.

 

Uporabnik je izključno pristojen za ohranjanje zaupnosti in varnosti vseh uporabniških informacij in/ali drugih informacij, poslanih z naprave ali shranjenih v njej, za vse transakcije in druge dejavnosti, izvedene s katero koli kartico, osebno izkaznico, uporabniškimi imeni in drugimi identifikatorji, registriranimi v imenu uporabnika, pooblaščene ali nepooblaščene. Uporabnik se strinja, da bo podjetje nemudoma obvestil o vseh nepooblaščenih transakcijah, povezanih s programsko opremo, ali morebitnih drugih kršitvah varnosti. Podjetje in/ali obdelovalci v nobenem primeru niso odgovorni za morebitno škodo, ki izhaja iz izgube ali tatvine uporabniških informacij ali je povezana z izgubo ali tatvino uporabniških informacij, ki se pošiljajo z naprave ali se v njej shranjujejo, ali iz nepooblaščenih ali goljufivih transakcij, povezanih s programsko opremo.

 

SPREJEMLJIVA UPORABA

 

Uporaba programske opreme ter vse vsebine in uporabniške informacije, ki se zbirajo, pošiljajo, obdelujejo, hranijo, uporabljajo ali analizirajo v povezavi s programsko opremo, so omejene na predvideno delovanje, opisano zgoraj, in zanjo strogo veljajo pogoji sprejemljive uporabe, opisane v tem dokumentu (skupno imenovane »sprejemljiva uporaba«). Programske opreme v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati na tak način, da (a) se posega v pravice posameznikov (b) predstavlja nezakonito, goljufivo ali zavajajoče ravnanje; (c) se uporablja tehnologija ali druga sredstva za dostop do oškodovancev ali vsebine, razen če podjetje in/ali obdelovalci vnaprej izdajo pisno pooblastilo za to; (d) se uporabljajo ali aktivirajo kateri koli avtomatizirani sistemi, vključno z, med drugim, »roboti«, »pajki« ali »bralniki za uporabo brez povezave«, za dostop do sistemov ali vsebine podjetja in/ali obdelovalca ali vsebine; (e) se poskušajo vnesti virusi ali katere koli druge računalniške kode, datoteke ali programi, ki prekinejo, uničijo ali omejijo delovanje katere koli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme; (f) se poskuša nepooblaščeno dostopati do podjetja in/ali obdelovalca, računalniške mreže ali uporabniških računov; (g) se spodbuja ravnanje, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali povzroči civilno odgovornost ali morda kako drugače izpodbija dobro ime promocije, podjetja, obdelovalcev ali tretjih oseb ali ga zmanjšuje ali omalovažuje; (h) se kršijo ti pogoji; (i) se poskušajo poškodovati, onemogočiti, preobremeniti ali oslabiti strežniki ali omrežja, ki jih uporabljajo podjetje in/ali obdelovalci, ali se to stori; (j) se ne upoštevajo veljavni pogoji tretjih oseb. Podjetje si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine katero koli uporabniško dovoljenje, sodelovanje uporabnika, odstrani vsebino in/ali vloži pravno sredstvo v zvezi z vsebino ali uporabo programske opreme, glede katere podjetje utemeljeno sumi, da krši ali bi lahko kršila te pogoje ali pogoje sprejemljive uporabe ali politik podjetja in/ali obdelovalcev. Če podjetje takšnih ukrepov ne sprejme ali jih sprejme z zamudo, to ne pomeni opustitve pravic do uveljavljanja upravičenj iz teh pogojev.

 

ODŠKODNINA

 

Uporabnik se strinja, da bo programsko opremo in/ali spletno strani uporabljal na način, da bo branil ter preprečil škodo in s tem odvezal odgovornosti podjetje in/ali obdelovalce, njihove zaposlene, izvajalce in direktorje (v nadaljevanju besedila skupno imenovane »oškodovanci«) vseh morebitnih zahtev, postopkov, odškodnin, stroškov, tožb, glob, kazni, obveznosti, izdatkov (vključno z odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz uporabnikove uporabe ali zlorabe programske opreme, kršitve teh pogojev ali kršitve katerih koli pravic tretje osebe. Oškodovanci si pridržujejo pravico do prevzema izključne obrambe in nadzora katere koli zadeve, za katere mora sicer uporabnik plačati odškodnino, pri čemer uporabnik sodeluje pri uveljavljanju vse razpoložljive obrambe. Če katera koli tretja oseba trdi, da programska oprema ali uporaba programske opreme krši pravico intelektualne lastnine te tretje osebe, so oškodovanci izključno pristojni za preiskavo, obrambo, poravnavo in izpolnitev tožbenega zahtevka zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine.

 

BREZ JAMSTEV

 

UPORABNIK PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST.

 

BREZ ODGOVORNOSTI

 

V MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, podjetje in/ali obdelovalci  NISO (A) ODGOVORNI UPORABNIKU V ZVEZI Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME IN/ALI (B) ODGOVORNI UPORABNIKU ZA NAKLJUČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, MED DRUGIM, ŠKODO ZA IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBLJEN DOBIČEK, IZGUBO, IZGUBO PODATKOV, KRAJO ALI POŠKODOVANJE UPORABNIŠKIH INFORMACIJ, NEZMOŽNOST UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI ODPOVED NAPRAVE ALI MOTNJE V DELOVANJU NAPRAVE. EDINO UPORABNIKOVO SREDSTVO ZA PREPREČITEV NADALJNJE ŠKODE JE PRENEHANJE UPORABE PROGRAMSKE OPREME.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA, PROGRAMSKA OPREMA IN VSEBINA

 

Blagovne znamke, grafični elementi, avtorske pravice in druga intelektualna lastnina podjetja in/ali obdelovalcev ali drugače, uporabljeni v povezavi s programsko opremo, so last podjetja oziroma obdelovalcev ter se ne smejo kopirati, posnemati in uporabljati, v celoti ali deloma, brez predhodnega pisnega soglasja ustreznega/-ih imetnika/-ov pravic. Programska oprema in vsebina sta varovani ali sta lahko varovani z avtorsko pravico, blagovnimi znamkami, patentom, poslovno skrivnostjo, mednarodnimi pogodbami, zakoni in drugimi lastninskimi pravicami ter imata lahko tudi varnostne dele, ki varujejo digitalne informacije, samo kot je ustrezno odobreno s strani lastnika vsebine.

 

Ta programska oprema lahko vsebuje povezave in sklice na drugo programsko opremo in/ali spletne strani, ki niso last podjetja ali jih podjetje ne upravlja. Podjetje nima nadzora nad spletnimi stranmi tretje osebe in ne more biti odgovorno za njihovo vsebino, politike, opustitve ali dejavnosti. Vsi sklici na tretje osebe in povezave na programsko opremo ali spletne strani tretje osebe so vključeni zgolj kot predlogi.

 

Ta programska oprema delovanje in storitve zagotavlja brezplačno. Vendar to ne izključuje morebitnih stroškov, ki izvirajo iz uporabe spleta ali prenosa podatkov prek ponudnika omrežja; tovrstne stroške nosijo uporabniki.

 

Podjetje ne jamči in ne more jamčiti, da so informacije, ki jih vsebuje ali prikazuje ta programska oprema, vedno popolne, pravilne in brez tipkarskih napak. Vendar so bile informacije v tej programski opremi zbrane izredno skrbno in podjetje si prizadeva, da bi zagotovilo točne in posodobljene informacije ter neprekinjene prenose brez napak. Informacije o tej programski opremi so splošne in ne vsebujejo nasvetov.

 

Posebna obvestila: Brand Loyalty Special Promotions B.V. si pridržuje vse pravice povezane s © Super Animals.

 

Vse reference na Lidl Slovenija so v lasti podjetja Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

 

Vse pravice pridržane.

 

POTISNA SPOROČILA

Ta programska oprema lahko omogoča prejemanje sporočil (»potisnih sporočil« ali »potisnih obvestil«), ki lahko uporabnikom zagotavljajo informacije o promocijski(h) dejavnosti(h), ki so predmet teh pogojev, vključno z, med drugim, sporočili o promociji, podjetju in/ali obdelovalcih ter sporočili tretjih oseb v zvezi z izdelki, storitvami in/ali promocijskimi dejavnostmi vseh ali katerih koli od teh, z namenom informiranja uporabnikov o programski opremi, napredku promocije, prispevku pokroviteljev in tretjih oseb k promociji ter uporabnikovem sodelovanju pri promociji. S prenosom in uporabo te programske opreme se uporabniki strinjajo, da prek te programske opreme prejemajo potisna sporočila. Odvisno od naprave, uporabljene za dostop do te programske opreme, se pred katero koli uporabo te programske opreme zahteva soglasje. V vseh primerih lahko uporabniki kadar koli po lastni presoji aktivirajo ali deaktivirajo potisna sporočila, s tem ko ročno spremenijo nastavitve te programske opreme.

 

VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

 

Za te pogoje velja slovenska zakonodaja razen če veljavna zakonodaja določa drugače. Za namene katerega koli pravnega sredstva, ki izhaja iz uporabe programske opreme ali teh pogojev ali je z njimi povezan, uporabnik nepreklicno soglaša z izključno pristojnostjo pristojnega sodišča v Ljubljani, razen če veljavna zakonodaja določa drugače.

 

Če ustrezna zakonodaja zahteva drugače, je pravno zavezujoča angleška različica teh pogojev in prevodi so zagotovljeni le v informativne namene. Ob kakršnem koli nasprotju ali nedoslednosti med angleško različico in katerim koli prevodom se upošteva različica v angleščini. Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali je ni mogoče uveljavljati, druge določbe ostajajo v celoti veljavne in učinkujejo.

 

SPREMEMBE

 

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh pogojev ali katerih koli drugih politik, povezanih z uporabo programske opreme, kadar koli in po lastni presoji, z objavo revizij pogojev. Nadaljnja uporaba programske opreme po objavi teh sprememb ali dopolnitev bo pomenila sprejetje takšnih sprememb ali dopolnitev.

 

KONTAKTNI PODATKI

 

Vsa vprašanja, pritožbe ali zahteve v zvezi s programsko opremo je treba poslati po e-pošti na:

infofon@lidl.si .

Vse poizvedbe v zvezi nakupom izdelkov tretje osebe, prikazanih v tej programski opremi, bodo poslane spletni strani ali podjetju, prek katerega je bil tak nakup opravljen. Uporabniki so odgovorni za pregled pogojev drugih spletnih strani ali prodajalcev, prek katerih so bili morda ti izdelki kupljeni.

 

POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

 

Ta programska oprema uporablja piškotke, v sklopu katerih se obdelujejo sledeči podatki: IP naslov, identifikatorji naprave in znotraj programske opreme zaključeni dogodki ali opravljene dejavnosti. Navedena programska oprema tretjim osebam zlasti Unity Technologies ApS (katerega pogoji so dostopni na: https://unity3d.com/legal/terms-of-service in https://unity3d.com/legal/terms-of-service/analytics) ter ponudnikom spletne analitike dovoljuje, da med drugim uporabljajo piškotke in druge tehnologije za naslednje namene:

(i) uporabniku olajšati uporabo te programske opreme;

(ii) za statistične in raziskovalne namene, da bi podjetje ali obdelovalci izboljšali to programsko opremo ter izdelke in storitve, ki jih ponujajo;

(iii) zbirati anonimne informacije o brskanju ali vedenju pri uporabi programske opreme;

(iv) pripravljati poročila o dejavnosti programske opreme in uporabi spleta.

 

Piškotki vsebujejo samo tehnične podatke in ne vključujejo nobenih določljivih podrobnosti. Uporabniki lahko piškotke onemogočijo ali izbrišejo, tako da spremenijo nastavitve svojega spletnega brskalnika.

 

 

 

V vsakem trenutku lahko posameznik zahteva dostop, popravek ali brisanje svojih osebnih podatkov. Poleg tega imate v določenih primerih tudi pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, pravico do ugovora in obdelave podatkov. Pravice, ki vam pripadajo na podlagi veljavne zakonodaje na področju varstva podatkov lahko uveljavljate prek zgornjih kontaktnih podatkov.

 

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu skladno s 77. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Brez vpliva na prej navedeno lahko uporabniki po lastni presoji podjetju posreduje osebne informacije za obdelavo vprašanj, pritožb ali zahtev v skladu z zgornjimi razdelki ali drugače povezanih s programsko opremo, promocijo in/ali drugimi promocijskimi dejavnostmi; v tem primeru bo vsaka obdelava osebnih informacij potekala v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Ti pogoji veljajo poleg vseh drugih veljavnih pogojev in politik podjetja, obdelovalcev in/ali tretjih oseb.