Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "VAŠE MNENJE ŠTEJE"

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »vaše mnenje šteje« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je družba Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, ID za DDV SI59314923 (v nadaljevanju »Lidl Slovenija« oz. »organizator«).


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je ugotavljanje zadovoljstva strank s ponudbo ter svežino prodajnih artiklov, urejenostjo poslovalnic te prijaznostjo zaposlenih in promocija blagovne znamke Lidl Slovenija, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije.


3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 1. 2. 2024 do dne 31. 1. 2025 do 24:00 ure na spletni strani www.lidl.si.


4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Nakup pri družbi Lidl Slovenija ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.


5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov infofon@lidl.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.


6. Potek nagradne igre in nagrade

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je sodelovanje pri anketi o nakupovalni izkušnji na spletni strani na naslovu www.lidl.si. Ko sodelujoči v anketi izbere/ vpiše številko svoje Lidlove poslovalnice na območju Republike Slovenije, ter odgovori na vprašanja, s klikom na gumb »Da, želim sodelovati v nagradni igri.«, sodeluje v nagradni igri. Prebral/a sem pogoje za sodelovanje.« izpolni obrazec za oddajo osebnih podatkov. Ko sodelujoči potrdi obrazec z osebnimi podatki, sodeluje v nagradni igri. S klikom za sodelovanje v nagradni igri udeleženec potrdi, da v celoti soglaša s pogoji za sodelovanje v tej nagradni igri.


MESEČNE NAGRADE

Med sodelujočimi v nagradni igri bo za vsak mesec trajanja nagradne igre (od februarja 2024 do vključno januarja 2025) podeljenih 15 vrednostnih kartic, vsaka v višini 40 € za nakup izdelkov v katerikoli Lidlovi poslovalnici na območju Republike Slovenije.


GLAVNE NAGRADE

Ob koncu posameznega tromesečja pa bomo izmed vseh sodelujočih v posameznem tromesečju podarili še tri glavne nagrade, kar pomeni, da bomo v mesecih maj 2024, avgust 2024, november 2024 in februar 2025 vsakič izžrebali še tri dobitnike glavnih nagrad (maja 2024 bomo izvedli glavni žreb za obdobje februar-april 2024 itd.). Glavne nagrade vsakega tromesečja so:

  • 1 x vrednostna kartica v znesku 300 eur za nakup v katerikoli Lidlovi poslovalnici na območju Republike Slovenije.
  • 1 x vrednostna kartica v znesku 200 eur za nakup v katerikoli Lidlovi poslovalnici na območju Republike Slovenije.
  • 1 x vrednostna kartica v znesku 100 eur za nakup v katerikoli Lidlovi poslovalnici na območju Republike Slovenije.


Sodelujoči, ki bodo pri nagradni igri sodelovali v posameznem mesecu, bodo za mesečno nagrado sodelovali le v tem mesecu. Bodo pa istočasno ostali v igri za nagrado iz glavnega žrebanja v posameznem trimesečju (maj 2024, avgust 2024, november 2024 in februar 2025). Posameznik, ki je dobil mesečno nagrado, lahko dobi tudi glavno nagrado. Po končanem glavnem žrebanju (posamezno trimesečje), se podatki sodelujočih tega trimesečja izbrišejo.

Vsak udeleženec lahko v posameznem žrebu z eno številko računa sodeluje enkrat. Če ima posameznik več različnih računov, lahko za posamezni žreb sodeluje večkrat, vendar v primeru, da je v posameznem mesecu izžreban večkrat, lahko prejme zgolj eno nagrado. Če pri prijavi navede napačne/neresnične podatke, je lahko izključen iz nagradne igre.


7. Izbor nagrajencev in prevzem nagrad

Dobitnike mesečnih nagrad izbere organizator do konca vsakega naslednjega meseca z žrebom, torej v mesecih maj 2024, avgust 2024, november 2024 in februar 2025. Dobitniki so nato obveščeni v roku 15 dni od žreba prek navedenega elektronskega naslova, ki so ga podali v nagradni igri.

Vsak dobitnik oz. izžrebanec se mora javiti v roku 7 dni od prejema obvestila, drugače ni več upravičen do dobitka. Vrednostno kartico prejmejo dobitniki na v nagradni igri navedeni naslov prek priporočene pošte ali osebno na sedežu podjetja v Komendi.

Če posameznik pošte v roku ne prevzame, se šteje, da se odpoveduje nagradi. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo z objavo imena in priimka na spletni strani www.lidl.si, v primeru, da bodo izžrebani za mesečno nagrado in glavno nagrado.

Izžrebanci glavnih nagrad bodo dodatno obveščeni glede morebitnega dodatnega fotografiranja ali podajanja izjav, ter dodatnega objavljanja v medijih in pozvani k posredovanju privolitve za opredeljen namen obdelave osebnih podatkov. Navedeno bodo lahko odklonili, kar pa na prejem nagrade ne vpliva.


8. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavnih nagrad, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot glavni nagrajenci v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.


9. Varovanje osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov druzabnaomrezja@lidl.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

- izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

- obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

- podelitve nagrad.

V primeru, da splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri predvidevajo javno objavo/izpostavitev imena in priimka nagrajenca v ločeni objavi na družabnem omrežju, organizator nagrajenca predhodno o tem seznani in ga pozove k posredovanju privolitve za opredeljen namen obdelave osebnih podatkov.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: skrbnik_OP@lidl.si.


10. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O morebitni prekinitvi nagradne igre bo organizator obveščal preko www.lidl.si. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.


11. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.


12. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.


13. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na www.lidl.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na www.lidl.si.


Komenda, februar 2024