Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Kodeks ravnanja družbe Lidl Slovenija

KODEKS RAVNANJA ZA POSLOVNE PARTNERJE

Podjetja Skupine Schwarz s svojima trgovskima enotama Kaufland in Lidl, svojo okoljsko enoto PreZero in podjetji Schwarz Produktion, Schwarz Dienstleistungen, Schwarz IT, Schwarz Digital ter drugimi podjetji pripisujejo velik pomen družbeni in ekološki trajnosti. Zavedajo se svoje odgovornosti v celotni dobavni verigi, zlasti odgovornosti za spoštovanje človekovih pravic in družbenih ter okoljskih standardov.


Ta kodeks ravnanja za poslovne partnerje opisuje osnovna načela za sodelovanje s poslovnimi partnerji ter pričakovanja, povezana s človekovimi pravicami in okoljem, ki jih imajo enote Skupine Schwarz do svojih poslovnih partnerjev.


Vsebovana načela predstavljajo minimalne standarde, ki morajo biti zagotovljeni, za naše poslovne odnose. Kodeks ravnanja temelji na spodaj navedenih mednarodnih smernicah in načelih:

 • Splošna deklaracija o človekovih pravicah
 • Vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah
 • Konvencija ZN o otrokovih pravicah
 • Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
 • Smernice OECD za večnacionalna podjetja
 • Temeljni standardi Mednarodne organizacije dela (ILO)
 • Pariški sporazum o podnebnih spremembah
 • Minamatska konvencija
 • Stockholmska konvencija
 • Baselska konvencija
 • Deset načel globalnega dogovora ZN (UNGC)Upoštevati je treba nacionalne in druge ustrezne zakone in predpise, ki veljajo v državah, v katerih podjetje posluje, ter načela, ki jih vsebuje ta kodeks ravnanja. Od vseh veljavnih predpisov je odločilen tisti, ki je najprimernejši za doseganje namena varnosti.


Standardi, izpeljani iz načel, so obravnavani v nadaljevanju. Njihovo izvajanje in nadzor je treba zagotoviti z ustreznim notranjim postopkom v podjetju.


Podkupovanje, podkupljivost in druge oblike korupcije so prepovedane. Poleg tega poslovni partner upošteva tudi vse poklicne standarde, ki ustrezajo njegovi panogi.


1. Delo

1.1. Prepoved diskriminacije

Poslovni partner mora za svoje delojemalce zagotoviti kriterije enakosti in enakih možnosti in se vzdržati vsake oblike diskriminacije. Pri tem je treba upoštevati celotno zaposlitveno razmerje, zlasti delovno mesto, izobrazbo, dodatno izobraževanje, plačilo, napredovanje, odpoved, upokojitev in disciplinske ukrepe. Nikogar se ne sme diskriminirati ali prikrajšati zaradi njegove starosti, invalidnosti, etničnega porekla, zakonskega stanu, spola, barve kože, članstva v organizacijah delojemalcev, narodnosti, političnega prepričanja, veroizpovedi ali prepričanja, spolne usmerjenosti, nosečnosti, socialnega okolja, drugih osebnih lastnosti ali drugih neupravičenih okoliščin. Poslovni partner zato preprečuje kakršno koli obliko diskriminacije in proti njej aktivno ravna.


1.2. Pravična obravnava

Poslovni partner skrbi za to, da na delovnem mestu nihče ni izpostavljen grobemu in nečloveškemu ravnanju. Sem spadajo zlasti spolno nadlegovanje, telesno kaznovanje, duševna ali fizična prisila, žalitve in verbalno nasilje nad zaposlenimi. Zaposlenim tudi ni dovoljeno groziti s takim ravnanjem.


1.3. Prisilno delo in sodobno suženjstvo

Poslovni partner ne uporablja prisilnega dela. Prisilno delo je vsako delo ali storitev, v katero je oseba prisiljena z grožnjo s kaznijo ali ki ga ne želi prostovoljno opravljati.


Poslovni partner spoštuje prepoved sodobnega suženjstva in vseh drugih praks, podobnih suženjstvu. To vključuje tudi podložništvo ali druge oblike izvajanja moči ali zatiranja v delovnem okolju, kot sta skrajno ekonomsko ali spolno izkoriščanje in poniževanje.


Prav tako poslovni partner spoštuje pravico do prekinitve pogodbe, ki jo imajo njegovi zaposleni.


1.4. Otroško delo in zaščita mladoletnikov

Prepovedane so vse oblike otroškega dela.


Upoštevati je treba nacionalne predpise in mednarodne standarde za zaščito mladoletnikov. Najnižja zaposlitvena starost ne sme biti nižja od starosti, ob kateri se konča zakonsko določena obveznost izobraževanja. Zaposleni ne smejo biti v nobenem primeru mlajši od 15 let (oz. 14 let, kadar to dovoljuje nacionalno pravo skladno s konvencijo ILO št. 138). Poleg tega mladoletniki do 18. leta starosti ne smejo opravljati nočnega dela.


1.5. Plače in delovni čas

Poslovni partner upošteva vse ustrezne zakone, predpise in panožne standarde glede plač in delovnega časa. Plače in druga nadomestila morajo ustrezati vsaj zakonskim predpisom in lokalnim standardom proizvodnega gospodarstva. Jasno jih je treba opredeliti ter jih redno in v celoti izplačevati. Če so zakonsko določene minimalne plače prenizke, je cilj izplačilo plač in drugih nadomestil, ki krijejo življenjske stroške. Odbitki za prispevke v naravi so dovoljeni le v majhnem obsegu in samo v primernem sorazmerju z vrednostjo prispevka v naravi. Poslovni partner izplačuje zakonsko določene socialne prispevke in prispevke, do katerih so zaposleni upravičeni skladno z nacionalno zakonodajo (npr. zavarovalnine, plačila za nadure in plačan dopust).


Poleg tega je treba zaposlenim redno in v razumljivi obliki sporočiti strukturo plačila. Obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, morajo biti zapisane v pisni obliki in predane delavcu v obliki pogodbe o zaposlitvi. Poslovni partner načeloma ne zadrži nobene delovne opreme.


Zaposleni ne delajo dlje, kot to dovoljuje zakonsko določeni delovni čas in imajo zakonsko določen odmor. Upoštevajo se dnevi počitka, ki jih ureja zakon. Poleg tega od zaposlenih ni dovoljeno zahtevati, da bi redno delali več kot 48 ur na teden in vključno z nadurami ne več kot 60 ur na teden. Nadurno delo mora biti skladno z nacionalno zakonodajo plačano posebej ali poplačano s koriščenjem nadur v obliki prostega časa. Vsak zaposleni ima po šestih zaporednih delovnih dneh pravico do najmanj enega prostega dne.


1.6. Svoboda združevanja in kolektivna pogajanja

Poslovni partner zagotavlja pravico do svobode združevanja in kolektivnih pogajanj. Zaposleni imajo skladno z ustreznimi zakoni pravico do zbiranja ter ustanavljanja sindikatov in zastopstev zaposlenih oz. vključevanja vanje. Poleg tega imajo zaposleni pravico do kolektivnih pogajanj in zakonsko predvidene pravice do stavke za reševanje vprašanj v zvezi z delovnim mestom in plačami.


Uveljavljanje teh pravic ne sme biti v nobenem primeru kaznovano s povračilnimi ukrepi.


1.7. Varnost in zdravje

Poslovni partner zagotavlja varno delovno okolje, upoštevanje veljavnih varnostnih standardov, obstoj zadostnih zaščitnih ukrepov in ukrepov za preprečevanje čezmerne psihične in telesne utrujenosti. Delovna mesta in delovno orodje morajo biti skladni z veljavnimi zakoni in predpisi. Prepovedana je vsaka kršitev temeljnih človekovih pravic na delovnem mestu in v prostorih podjetja. Poleg tega je treba upoštevati zlasti zahteve v zvezi s protipožarno zaščito in nujno zdravstveno oskrbo.


Zlasti mladostniki do 18. leta starosti ne smejo biti izpostavljeni nevarnim oz. nezdravim okoliščinam, ki ogrožajo njihovo zdravje in razvoj. Zaposleni morajo imeti znanja in spretnosti, ki ustrezajo potrebam dejavnosti, in se redno izobraževati o zdravju in varnosti pri delu. Poleg tega je treba na delovnih mestih tudi zagotavljati zadostno čistočo. Če poslovni partner zaposlenim nudi nastanitve, tudi za nastanitve veljajo enake zahteve.


Treba je določiti pooblaščenca za zdravje in varnost zaposlenih, ki je odgovoren za uvajanje in upoštevanje zdravstvenih ter varnostnih standardov na delovnem mestu.


1.8. Disciplinski ukrepi

Disciplinski ukrepi se morajo izvajati na podlagi nacionalnega prava in mednarodno priznanih človekovih pravic. Prepovedani so vsi neprimerni disciplinski ukrepi, zlasti zadržanje plače, socialnih prejemkov ali dokumentov (npr. osebnih dokumentov) ali prepoved zapuščanja delovnega mesta.


Poslovni partner zagotavlja ustrezne nadzorne ukrepe in usposabljanje v primeru uporabe zasebnih varnostnikov, predvsem za preprečevanje mučenja, okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, poškodb in smrti ter kršenja svobode združevanja.


1.9. Nedotakljivost zemljišča

Poslovni partner spoštuje obstoječe pravice do uporabe zemljišča in se vzdrži kakršne koli nezakonite prisilne izselitve ali kakršnega koli nezakonitega odvzema zemljišč, gozdov in voda, katerih uporaba zagotavlja preživetje ene ali več oseb, zlasti pri pridobivanju in gradnji.


2. Okolje

2.1. Zakonodaja o varstvu okolja

Poslovni partner spoštuje veljavne zakone in predpise o varstvu okolja ter prepovedi iz zgoraj navedenih okoljskih sporazumov glede živega srebra, obstojnih organskih onesnaževal in nevarnih odpadkov.


Obrat poslovnega partnerja zadostuje zahtevam zakonodaje o odpadkih ter nadzoru nad izpusti in varstvu voda. Poslovni partner upošteva vse predpise v zvezi z nevarnimi snovmi. To velja zlasti za skladiščenje in ravnanje z nevarnimi snovmi in njihovo odstranjevanje med odpadke. Zaposleni morajo biti poučeni o ravnanju z nevarnimi materiali in snovmi.


2.2. Viri in okoljske obremenitve

Poslovni partner ne povzroča škodljivih sprememb tal, onesnaženja vode, zraka, škodljivih emisij hrupa ali prekomerne porabe vode, ki bi lahko bistveno posegle v podlago za ohranjanje in pridelavo hrane, onemogočile dostop do neoporečne pitne vode, ovirale dostop do sanitarij oz. ki bi lahko škodovale zdravju ene ali več oseb.


Treba je preprečiti ali vsaj zmanjšati druge okoljske obremenitve, v kolikor je to mogoče s sorazmernimi sredstvi. Varstvo okolja in podnebja ter spodbujanje biotske raznovrstnosti sta trajni nalogi, ki ju je mogoče izpolniti samo s stalnim izboljševanjem ravni varstva ter trajnim zmanjševanjem porabe virov in zmanjševanjem odpadkov. Poslovni partner si bo v okviru svojih poslovnih dejavnosti ustrezno prizadeval za doseganje tega cilja.


3. Skladnost s predpisi

3.1. Izvajanje vzdolž dobavne verige

Poslovni partner zagotavlja, da bo ustrezno obravnaval določila tega kodeksa ravnanja v celotni dobavni verigi in jih prek ustreznih pogodbenih predpisov uresničeval v odnosu do svojih pogodbenih partnerjev.


3.2. Poročanje

Poslovni partner ima urejeno notranje poročanje o kršitvah standardov, ki so določeni v tem kodeksu ravnanja; zaposlenih, ki poročajo o kršitvah, zaradi tega ni dovoljeno disciplinirati oz. slabše obravnavati.


3.3. Odpravljanje

Pri že nastali ali skoraj nastali kršitvi kodeksa ravnanja na lastnem poslovnem področju ali v dobavni verigi poslovnega partnerja se poslovni partner zavezuje, da bo

1. storil vse, kar je v njegovi moči, da bo to kršitev čim prej končal, preprečil ali vsaj zmanjšal njen vpliv;

2. na zahtevo podjetij Skupine Schwarz izvedel enega izmed njihovih konceptov za končanje ali zmanjšanje vpliva kršitve;

3. na zahtevo podjetja Skupine Schwarz skupaj z njo izdelal in izvajal načrt za končanje, preprečevanje ali zmanjšanje vpliva kršitve.


3.4. Revizije

Podjetja Skupine Schwarz so upravičena, da preverijo spoštovanje tega kodeksa ravnanja na osnovi tveganj in v primernem obsegu. V ta namen bo poslovni partner na zahtevo podjetij Skupine Schwarz zagotovil vse potrebne informacije in podatke ter po primernem predhodnem obvestilu podjetjem Skupine Schwarz omogočil ogled svojih prostorov. Podjetja Skupine Schwarz lahko za izvedbo tega pregleda pooblastijo tudi tretjo osebo, ki je zaprisežena k molčečnosti. Določila v zvezi z varstvom podatkov ter poslovnih skrivnosti pri poslovnem partnerji so spoštovane. Pravice do preverjanja iz drugih določil ostajajo nespremenjene. Na zahtevo bo poslovni partner od podizvajalcev, ki jih najema za izvedbo svojih storitev, pridobil ustrezne pravice do preverjanja v korist podjetij Skupine Schwarz.


3.5. Prenehanje

Kršitev obveznosti iz tega kodeksa ravnanja daje podjetjem Skupine Schwarz zlasti pravico, da poslovnemu partnerju postavijo razumen rok za odpravo kršitve in v primeru neuspešne odprave kršitve po pretečenem roku odstopijo od pogodbe oz. jo odpovejo. Če je kršitev resna, roka ni treba določiti. V primeru odstopa ali odpovedi podjetja Skupine Schwarz niso dolžna poslovnemu partnerju povrniti škode, nastale zaradi odstopa ali odpovedi.