Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Splošni pogoji

družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, ID za DDV SI59314923 (»Lidl Slovenija«, »mi«,»nas«) za polnjenje električnih vozil in uporabo polnilnih mest (»polnilna mesta«) ter pripadajočih parkirnih površin v Sloveniji.

 1. S kom se sklene pogodba o uporabi polnilnih mest in pod kakšnimi pogoji? Pogodba o uporabi polnilnih mest (razen pogodbe o polnjenju, glejte točki 3 in 4) in pripadajočih parkirnih mest se sklene z družbo Lidl Slovenija. Za uporabo polnilnih mest in pripadajočih parkirnih mest veljajo določbe teh splošnih pogojev od točke 5 do 13.
 2. S kom se sklene pogodba o polnjenju z uporabo funkcije polnjenja preko aplikacije Lidl Plus in pod kakšnimi pogoji?(1) Aplikacija Lidl Plus je del ponudbe družbe Lidl Stiftung & Co. KG Pogodba o polnjenju in uporabi polnilnih postaj je sklenjena izključno z nami, družbo Lidl Slovenija d.o.o. k.d. (2) Za uporabo funkcije je potrebna registracija z uporabniškim računom Moj Lidl račun v aplikaciji Lidl Plus ter registracija plačilnega sredstva v Lidl Pay v aplikaciji Lidl Plus. Splošni pogoji uporabe za polnjenje električnih vozil in uporabo polnilnih mest ter pripadajočih parkirnih površin v Sloveniji s funkcijo v aplikaciji Lidl Plus so dostopni tukaj.
 3. S kom se sklene pogodba o polnjenju z uporabo funkcije »Polnjenje brez aplikacije« in pod kakšnimi pogoji? (1) Preden začnete s postopkom polnjenja prek funkcije »Polnjenje brez aplikacije«, izberite želeno polnilno mesto in skenirajte QR kodo ob izbranem polnilnem priključku. Odprla se bo spletna stran Lidl Slovenija, na kateri boste izbrali način polnjenja brez aplikacije. (2) S klikom na to opcijo boste preusmerjeni na spletno mesto družbe ChargePoint Austria GmbH, Salzburger Straße 26, 5550 Radstadt, Avstrija (»ChargePoint GmbH«). Tam lahko začnete in izvedete postopek polnjenja pod pogoji, ki jih zagotavlja družba ChargePoint GmbH. Opomba: pri uporabi funkcije »Polnjenje brez aplikacije« se pogodba o polnjenju sklene samo z družbo ChargePoint GmbH. Lidl Slovenija v tem primeru ni vaš pogodbeni partner in ne odgovarja za morebitne zahtevke ali škodo, ki izhajajo iz ali nastanejo v povezavi s pogodbo o polnjenju, sklenjeno prek funkcije »Polnjenje brez aplikacije«.
 4. S kom se sklene pogodba o polnjenju z uporabo funkcije »Gostovanje« in pod kakšnimi pogoji? (1) Postopek polnjenja je mogoče začeti tudi prek funkcije gostovanja. V ta namen izberite polnilno mesto v aplikaciji za polnjenje svojega ponudnika storitev e-mobilnosti (»EMP«) in začnite postopek polnjenja pod pogoji, ki veljajo med vami in vašim EMP-jem.(2) Ne moremo zagotoviti, da je gostovanje možno z vsakim EMP-jem tretjih ponudnikov. Pravica do gostovanja s katerim koli EMP-jem tretjih ponudnikov ne obstaja. Pogoj, da je gostovanje možno z vašim EMP-jem je, da ima le-ta sklenjeno pogodbo o sodelovanju z družbo ChargePoint GmbH. Opomba: pri uporabi funkcije »Gostovanje« se pogodba o polnjenju sklene samo z izbranim EMP-jem. Lidl Slovenija v tem primeru ni vaš pogodbeni partner in ne odgovarja za škodo, ki izhaja iz ali nastane v povezavi s pogodbo o polnjenju, sklenjeno prek funkcije »Gostovanje«.
 5. Katera električna vozila je dovoljeno polniti na polnilnem mestu in kaj je treba upoštevati? (1) Na polnilnem mestu je dovoljeno polniti samo električna vozila, kot so opredeljena v Zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu in sicer motorna vozila, opremljena s pogonskim sklopom, ki vključujejo vsaj en neobrobni električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče polniti iz zunanjega vira električne energije. (2) Električno vozilo in oprema, potrebna za postopek polnjenja, kot so kabli, morata izpolnjevati veljavne slovenske in evropske zakonodajne zahteve. (3) Pred začetkom postopka polnjenja je treba vizualno preveriti, ali je vsa potrebna oprema (predvsem polnilni kabel) nepoškodovana. Če so na opremi vidni znaki poškodb, postopka polnjenja ni dovoljeno izvesti
 6. Katere tehnične možnosti polnjenja in kakšen priključek na polnilno mesto ponujamo? (1) Nudimo vam polnilna mesta, na katerih lahko na svoje električno vozilo prenesete elektriko z največjo močjo 22 kilovatov (t. i. standardno polnilno mesto) ali z močjo nad 22 kilovatov (t. i. hitro polnilno mesto). Za postopek polnjenja uporabljamo izmenični (AC) ali enosmerni (DC) tok. Za moč in vrsto toka, s katerim lahko napolnite svoje električno vozilo na posameznih polnilnih mestih, si oglejte podatke na ustreznem polnilnem mestu. (2) Za priključitev vašega električnega vozila so naša standardna polnilna mesta na izmenični tok opremljena vsaj z vtičnicami za vozila tipa 2 v skladu s standardom DIN EN 62196-2, izdaja december 2014. Naša hitra polnilna mesta so opremljena vsaj s priključki za vozila tipa tipa CCS Combo 2 (DC) v skladu s standardom DIN EN 62196-3, izdaja julij 2012, na določenih polnilnih mestih tudi s priključkom za vozila tipa CHAdeMO. (3) Učinkovitost polnjenja v skladu s tem oddelkom 5(1) se lahko razlikuje glede na obremenitev omrežja, razmere uporabe povezave in razporeditev polnilnih mest v stikalnem sistemu. Zato ne dajemo nobene garancije in/ali jamstva za skladnost z zmogljivostjo polnjenja na polnilnih mestih ali za uspešnost samega postopka polnjenja.
 7. Kdaj je mogoče postopek polnjenja prekiniti ali zmanjšati moč polnjenja? Lidl Slovenija je upravičen do prekinitve postopka polnjenja ali do zmanjšanja moči polnjenja, če a)pride do motenj ali prekinitev dobave električne energije s strani odgovornega upravljavca omrežja ali priključka; b)je potrebna prekinitev ali zmanjšanje polnilne moči v času polnjenja zaradi drugih nujnih tehničnih razlogov, ki preprečujejo nemoten ali neprekinjen postopek polnjenja; c) je bil presežen dovoljeni čas polnjenja v skladu z oddelkom 7(1).
 8. Kdaj in koliko časa lahko polnite svoje električno vozilo?(1) Polnjenje vašega električnega vozila je dovoljeno v obratovalnem času polnilnega mesta v času trajanja celotnega aktivnega postopka polnjenja (»dovoljen čas polnjenja«). (2) Če zunanji upravljavec parkirišča določi najdaljši čas parkiranja, to velja tudi za postopek polnjenja in dovoljeni čas polnjenja.
 9. Za kakšen namen in koliko časa smete uporabljati parkirno mesto neposredno pred polnilnim mestom? Kakšne so posledice kršitve?(1) Parkirno mesto, ki neposredno pripada polnilnemu mestu, se lahko uporablja samo za postopek polnjenja (glejte oddelek 1) in samo v dovoljenem času polnjenja (glejte oddelek 7). Parkirno mesto je treba zapustiti takoj po preteku dovoljenega časa polnjenja (tj. brez namenskega odlašanja), da se polnjenje električnih vozil omogoči drugim strankam. Uporaba tega parkirnega mesta za druge namene in/ali izven dovoljenega časa polnjenja ni dovoljena. (2) V primeru kršitve oddelka 7(1) in 8(1) si Lidl Slovenija pridržuje pravico odvleči vaše električno vozilo na vaše stroške. Stroški, ki jih morate kriti, so omejeni na višino stroškov vleke z zasebnih posesti. Prav tako si pridržujemo pravico do uveljavljanja nadaljnjih odškodninskih zahtevkov. (3) V primeru kršitve oddelka 7(2) veljajo pogoji uporabe zunanjega upravljavca parkirišča in ustrezne pogodbene kazni.
 10. Katere predpise morate upoštevati ob vstopu na parkirišče/parkirno mesto? Za celotno parkirišče, vključno s parkirnimi površinami, veljajo slovenski cestnoprometni predpisi.
 11. Kakšne so cene? Kakšne možnosti plačila imate? (1) Cene za postopek polnjenja z opcijo polnjenja preko aplikacije Lidl Plus temeljijo na eni ali več različnih tarifah, ki so jasno prikazane v aplikaciji Lidl Plus in jih izberete pred začetkom postopka polnjenja. (2) Cene za postopek polnjenja ter možnosti plačila preko funkcije »Polnjenje brez aplikacije« uporabnikom prikaže ChargePoint GmbH , uporabnikom funkcije »Gostovanje« pa izbrani EMP. (3) Cene opcij polnjenja preko aplikacije Lidl Plus ali preko funkcije »Polnjenje brez aplikacije« so uporabnikom na voljo tukaj.
 12. Za kakšno škodo odgovarjamo? (1) Lidl Slovenija ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi morebitnih nihanj napetosti, izgub napetosti, izpadov napetosti ter ozkih grl v omrežju operaterja, tj. zaradi dogodkov v območju odgovornosti operaterja omrežja. Prav tako ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe polnilnega mesta ali zaradi okvare električnega vozila, za katero nismo odgovorni. Naša odgovornost je za takšno škodo izključena. (2) V vseh ostalih primerih smo neomejeno odgovorni – ne glede na zakonsko podlago – v primeru naklepa in hude malomarnosti. (3) V primeru navadne malomarnosti pa smo odgovorni le: za škodo, ki ogroža življenje, telo ali zdravje, in za škodo, ki izhaja iz kršitve bistvene pogodbene obveznosti (tj. obveznosti, katere izpolnjevanje sploh omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katere izpolnjevanje se lahko redno zanašate); v tem primeru je naša odgovornost omejena na nadomestilo za predvidljivo, običajno nastalo škodo. (4) Zgornja omejitev odgovornosti iz točke 11(3) velja tudi za kršitve dolžnosti s strani ali v korist oseb, za ravnanja katerih smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami. (5) Zgoraj navedena omejitev odgovornosti iz točke 11(3) pa ne velja, če smo mi ali osebe, za katerih ravnanja smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami, napako goljufivo prikrili napako ali prevzeli jamstvo. (6) Zgoraj navedene omejitve odgovornosti iz točk 9(3) in (4) ne veljajo za zahtevke po pravilih, ki določajo odgovornost za proizvode z napako.(7) Kakršna koli nadaljnja odgovornost z naše strani ali strani oseb, za katerih ravnanja smo odgovorni v skladu z zakonskimi določili, ki ni navedena zgoraj, je izključena.
 13. Kontaktni podatki za pritožbe Za vprašanja ali pritožbe se lahko obrnete na našo službo za stranke Infofon na 01 88 88 194 (od ponedeljka do petka med 8. in 19.uro in soboto med 8. in 13.uro). Službo za stranke lahko kontaktirate tudi preko spletnega obrazca, do katerega lahko dostopate tukaj. Za tehnično podporo se lahko obrnete na številko na 01 88 88 194 vsak delovni dan od ponedeljka do sobote med 8. in 21. uro.
 14. Katere druge določbe veljajo in kakšne možnosti imate za reševanje spora? (1) Pogodbeni jezik je slovenščina. (2) Za celotno pravno razmerje med uporabnikom in nami se uporablja pravo Republike Slovenije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, in sicer pod pogojem, da ima uporabnik prebivališče v Sloveniji oz. v državi, ki ni članica Evropske unije. Če ima uporabnik prebivališče v drugi državi članici Evropske unije, dodatne obvezne določbe te države članice ostanejo nespremenjene. (3) V primeru, da so posamezna določila teh splošnih pogojev neveljavna, veljavnost preostalih določil ostane nespremenjena. (4) Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov, do katere lahko stranka dostopa na spletni strani. Vendar nismo dolžni ali obvezani sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo. (5) Pridržujemo si pravico do sprememb teh splošnih pogojev uporabe.


Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.