Lidl Slovenija | Preprosto več za vas
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

Splošni pogoji

družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, ID za DDV SI59314923 (»Lidl Slovenija«, »mi«,»nas«) za polnjenje električnih vozil in uporabo polnilnih postaj (»polnilna mesta«) ter pripadajočih parkirnih površin v Sloveniji s funkcijo v aplikaciji Lidl Plus (»funkcija«).

Aplikacija Lidl Plus je del ponudbe družbe Lidl Stiftung & Co. KG. Pogodba o polnjenju in uporabi je sklenjena izključno z nami, družbo Lidl Slovenija d.o.o. k.d (od aprila 2024).

1. Kdaj začne veljati vaša pogodba o polnjenju in uporabi prek aplikacije Lidl Plus?

(1) Za uporabo funkcije je potrebna registracija z uporabniškim računom Moj Lidl račun v aplikaciji Lidl Plus ter registracija plačilnega sredstva v Lidl Pay v aplikaciji Lidl Plus. Če uporabnik še nima ustvarjenega Mojega Lidl računa, lahko potrebno registracijo opravi prek aplikacije Lidl Plus po njenem prenosu. Za uporabo in registracijo Mojega Lidl računa veljajo »Pogoji uporabe računa Moj Lidl« do katerih lahko dostopate tukaj.

(2) Uporabnik poda ponudbo za sklenitev pogodbe o polnjenju in uporabi med nami in zadevnim uporabnikom polnilnega mesta s pritiskom gumba »Polni zdaj«. Ponudbo sprejmemo z aktivacijo polnilnega mesta, hkrati pa ponudba predstavlja začetek polnjenja električnega vozila (»postopek polnjenja«). V času trajanja postopka polnjenja je uporabnik upravičen do uporabe polnilnega mesta in parkirišča.

(3) Pred začetkom postopka polnjenja se je uporabnik dolžan prepričati, da polnilni vtič, ki ga bo uporabljal, nima vidnih poškodb. Uporabnik izbere polnilno mesto v aplikaciji, bodisi neposredno prek zemljevida v aplikaciji bodisi s skeniranjem kode QR na polnilnem stebru, priklopi svoje električno vozilo in nato z gumbom »Polni zdaj« začne postopek polnjenja, kar aktivira polnilno postajo. Postopek polnjenja se začne takoj, ko je zaključen postopek avtorizacije plačilnega sredstva v Lidl Pay s klikom na gumb »Nadaljuj in plačaj«. Na uporabljenem plačilnem sredstvu je za obdelavo postopka polnjenja rezerviranih 45,00 €, ta znesek predstavlja najvišji strošek za ta postopek polnjenja (»rezervacija limita«). Po končanem postopku polnjenja se bremeni samo dejanska cena postopka polnjenja, rezervacija limita pa se prekliče.

(4) Postopek polnjenja se zaključi, ko uporabnik prekine odjem toka s pritiskom gumba »Končaj polnjenje« v aplikaciji Lidl Plus in odklopi električno vozilo s polnilnega mesta. Polnjene bo prekinjeno tudi ob zaključku obratovalnega časa polnilnega mesta ali če bo dosežena višina rezerviranega limita .

(5) Za uporabo funkcije mora uporabnik na lastno odgovornost zagotoviti dostop do interneta in vse za to potrebne tehnične naprave ter sam poravnati stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

(6) Besedila pogodbe o polnjenju in uporabi po sklenitvi pogodbe ne shranjujemo. Uporabnik lahko kadar koli pridobi in shrani pogoje uporabe v glavnem meniju aplikacije Lidl Plus.

2. Katera električna vozila je dovoljeno polniti na polnilnem mestu in kaj je treba upoštevati?

(1) Na polnilnem mestu je dovoljeno polniti samo električna vozila, kot so opredeljena v Zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG) in sicer motorna vozila, opremljena s pogonskim sklopom, ki vključujejo vsaj en neobrobni električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče polniti iz zunanjega vira električne energije.

(2) Električno vozilo in oprema, potrebna za postopek polnjenja, kot so kabli, morata izpolnjevati veljavne slovenske in evropske zakonodajne zahteve.

3. Katere tehnične možnosti polnjenja in kakšen priključek na polnilno mesto ponujamo?

(1) Nudimo vam polnilna mesta, na katerih lahko na svoje električno vozilo prenesete elektriko z največjo močjo 22 kilovatov (t. i. standardno polnilno mesto) ali z močjo nad 22 kilovatov (t. i. hitro polnilno mesto). Za postopek polnjenja uporabljamo izmenični (AC) ali enosmerni (DC) tok. Za moč in vrsto toka, s katerim lahko napolnite svoje električno vozilo na posameznih polnilnih mestih, si oglejte podatke na ustreznem polnilnem mestu.

(2) Za priključitev vašega električnega vozila so naša standardna polnilna mesta na izmenični tok opremljena vsaj z vtičnicami za vozila tipa 2 v skladu s standardom DIN EN 62196-2, izdaja december 2014. Naša hitra polnilna mesta so opremljena vsaj z vtičnicami za vozila tipa 2 (AC) v skladu s standardom DIN EN 62196-2, izdaja december 2014 ter vsaj priključki za vozila tipa tipa CCS Combo 2 (DC) v skladu s standardom DIN EN 62196-3, izdaja julij 2012, na določenih polnilnih mestih tudi s priključkom za vozila tipa CHAdeMO.

(3) Učinkovitost polnjenja v skladu s točko 3(1) se lahko razlikuje glede na obremenitev omrežja, razmere uporabe povezave in razporeditev polnilnih mest v stikalnem sistemu. Zato ne dajemo nobene garancije in/ali jamstva za skladnost z zmogljivostjo polnjenja na polnilnih mestih ali za uspešnost samega postopka polnjenja.

4. Kdaj je mogoče postopek polnjenja prekiniti ali zmanjšati moč polnjenja?

Lidl Slovenija je upravičen do prekinitve postopka polnjenja ali do zmanjšanja moči polnjenja, če:

a) pride do motenj ali prekinitev dobave električne energije s strani odgovornega upravljavca omrežja ali priključka;

b) je potrebna prekinitev ali zmanjšanje polnilne moči v času polnjenja zaradi drugih nujnih tehničnih razlogov, ki preprečujejo nemoten ali neprekinjen postopek polnjenja;

c) je bil presežen dovoljeni čas polnjenja v skladu z točko 5(1);

d) je bila dosežen limit ali količina, ki je bila predhodno rezervirana prek kreditne/debetne kartice stranke.

5. Kdaj in koliko časa lahko polnite svoje električno vozilo?

(1) Polnjenje vašega električnega vozila je dovoljeno v obratovalnem času polnilnega mesta (objavljen v aplikaciji Lidl Plus) v času trajanja celotnega aktivnega postopka polnjenja (»dovoljen čas polnjenja«).

(2) Če zunanji upravljavec parkirišča določi najdaljši čas parkiranja, to velja tudi za postopek polnjenja in dovoljeni čas polnjenja.

6. Za kakšen namen in koliko časa smete uporabljati parkirno mesto neposredno pred polnilnim mestom? Kakšne so posledice kršitve?

(1) Parkirno mesto, ki neposredno pripada polnilnemu mestu, se lahko uporablja samo za postopek polnjenja (glejte točko 1) in samo v dovoljenem času polnjenja (glejte točko 5). Parkirno mesto je treba zapustiti takoj po preteku dovoljenega časa polnjenja (tj. brez namenskega odlašanja), da se polnjenje električnih vozil omogoči drugim strankam. Uporaba tega parkirnega mesta za druge namene in/ali izven dovoljenega časa polnjenja ni dovoljena.

(2) V primeru kršitve točk 5(1) in 6(1) si Lidl Slovenija pridržuje pravico odvleči vaše električno vozilo na vaše stroške. Stroški, ki jih morate kriti, so omejeni na višino stroškov vleke z zasebnih posesti. Prav tako si pridržujemo pravico do uveljavljanja nadaljnjih odškodninskih zahtevkov.

(3) V primeru kršitve točke 5(2) veljajo pogoji uporabe zunanjega upravljavca parkirišča in ustrezne pogodbene kazni.

7. Katere predpise morate upoštevati ob vstopu na parkirišče/parkirno mesto?

Za celotno parkirišče, vključno s parkirnimi površinami, veljajo slovenski cestnoprometni predpisi.

8. Kakšne so cene? Kakšne možnosti plačila imate?

(1) Cene za postopek polnjenja po tej pogodbi o polnjenju in uporabi temeljijo na eni ali več različnih tarifah, ki so jasno prikazane v aplikaciji Lidl Plus in jih izberete pred začetkom postopka polnjenja. Postopek polnjenja zaračunavamo v okviru ustrezne tarife glede na kilovatne ure (kWh), vključno z zakonsko predpisanim davkom na dodano vrednost in vsemi posebnimi davki na potrošnjo ter po potrebi dajatvami, pristojbinami in vsemi drugimi komponentami stroškov. Vse cene vključujejo veljavni zakonsko predpisani davek na dodano vrednost.

(2) Tarife niso fiksne cene in se tako lahko razlikujejo od enega polnilnega postopka do drugega. Za uveljaljanje tarife, ki ni navedena ob sklenitvi pogodbe, nimate pravne podlage.

(3) Plačilo poteka brezgotovinsko prek funkcije Lidl Pay. Več informacij najdete v aplikaciji Lidl Plus.

9. Za kakšno škodo odgovarjamo?

(1) Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zaradi morebitnih nihanj napetosti, izgub napetosti, izpadov napetosti ter ozkih grl v omrežju operaterja, tj. zaradi dogodkov v območju odgovornosti operaterja omrežja. Prav tako ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe polnilnega mesta ali zaradi okvare električnega vozila, za katero nismo odgovorni. Naša odgovornost je za takšno škodo izključena.

(2) V vseh ostalih primerih smo neomejeno odgovorni – ne glede na zakonsko podlago – v primeru naklepa in hude malomarnosti.

(3) V primeru navadne malomarnosti pa smo odgovorni le:

• za škodo, ki ogroža življenje, telo ali zdravje, in

• za škodo, ki izhaja iz kršitve bistvene pogodbene obveznosti (tj. obveznosti, katere izpolnjevanje sploh omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katere izpolnjevanje se lahko redno zanašate); v tem primeru je naša odgovornost omejena na nadomestilo za predvidljivo, običajno nastalo škodo.

(4) Zgornja omejitev odgovornosti iz točke 9(3) velja tudi za kršitve dolžnosti s strani ali v korist oseb, za ravnanja katerih smo odgovorni v skladu z zakonom.

(5) Zgoraj navedena omejitev odgovornosti iz točke 9(3) pa ne velja, če smo mi ali osebe, za katerih ravnanja smo odgovorni v skladu z zakonom, goljufivo prikrili napako ali prevzeli jamstvo.

(6) Zgoraj navedene omejitve odgovornosti iz točk 9(3) in (4) ne veljajo za zahtevke po pravilih, ki določajo odgovornost za proizvode z napako.

(7) Kakršna koli nadaljnja odgovornost z naše strani ali strani oseb, za katerih ravnanja smo odgovorni v skladu z zakonom, ki ni navedena zgoraj, je izključena.

10. Kontaktni podatki za pritožbe

Za vprašanja ali pritožbe se lahko obrnete na našo službo za stranke Infofon na 01 88 88 194 (od ponedeljka do petka med 8. in 19.uro in soboto med 8. in 13.uro).

Službo za stranke lahko kontaktirate tudi preko spletnega obrazca, do katerega lahko dostopate tukaj.

Za tehnično podporo se lahko obrnete na številko na 01 88 88 194 vsak delovni dan od ponedeljka do sobote med 8. in 21. uro.

11. Katere druge določbe veljajo in kakšne možnosti imate za reševanje spora?

(1) Pogodbeni jezik je slovenščina.

(2) Za celotno pravno razmerje med uporabnikom in nami se uporablja pravo Republike Slovenije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, in sicer pod pogojem, da ima uporabnik prebivališče v Sloveniji oz. v državi, ki ni članica Evropske unije. Če ima uporabnik prebivališče v drugi državi članici Evropske unije, dodatne obvezne določbe te države članice ostanejo nespremenjene.

(3) V primeru, da so posamezna določila teh splošnih pogojev neveljavna, veljavnost preostalih določil ostane nespremenjena.

(4) Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov, do katere lahko stranka dostopa na http://www.ec.europa.eu/consumers/odr . Vendar nismo dolžni ali obvezani sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

(5) Pridržujemo si pravico do sprememb teh splošnih pogojev uporabe.Za ogled PDF datoteke potrebujete Adobe Acrobat Reader.